O NAS

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE powstało w grudniu 2016 r. Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku w tym:
– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– działalność na rzecz cudzoziemców;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Swoje cele realizujemy przede wszystkim poprzez:
– organizowanie i wspieranie Żywych Bibliotek w całej Polsce,
– prowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej,
– budowanie dialogu obywatelskiego i międzykulturowego,
– realizowanie działań na rzecz równości i praw człowieka,
– prowadzenie nowoczesnej edukacji obywatelskiej i patriotycznej,
– promowanie i wspieranie idei społeczeństwa wielokulturowego
– inicjowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej na rzecz dialogu międzykulturowego.

Skip to content