Wrocław. Poznajmy się. Spotkanie międzykulturowe z wrocławianką pochodzenia węgierskiego.

Wrocław. Poznajmy się. Spotkanie międzykulturowe z wrocławianką pochodzenia węgierskiego.

Rok 2020 przyniósł wiele pozytywnych i negatywnych niespodzianek. Przede wszystkim nałożył na społeczeństwo wiele ograniczeń, które rzutują na codzienne funkcjonowanie każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, płeć czy status społeczny i zawodowy.  Na kolejnym spotkaniu z serii ” Poznajmy się” pragniemy przenieść się z Wami na Węgry, znane z magicznych krajobrazów, bogactwa naturalnego oraz różnorodność kulturowej. W latach 70tych ukochali sobie ten kraj nasi krewni, jednak mimo upływu lat wciąż w Polsce uważamy języka Magyar za jeden z najtrudniejszych do nauczenia.

Czy faktycznie w każdej części świata dochodzi w tym roku do zmian społecznych i godpodarczych? Jakie różnice kulturowe występują między Polską a Węgrami? Czy system prawny, edukacji  i zdrowia różni się od tego w Polsce? Co zrobić? by żyć szczęśliwie za granicą i spełniać się? Czy chcesz dowiedzieć się, jak wygląda aktualnie życie na Węgrzech?

Po odpowiedzi na te i inne pytania Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają Was na bezpłatne spotkanie międzykulturowe z Andreą z Węgier, która opowie o prawach, tradycji, kulturze i dzisiejszych Węgrach, a także o swoim życiu jako ekspat w Polsce.

TERMIN: 20 listopada 2020 (piątek)
GODZINA: 17.00 – 20.00
MIEJSCE: Stara Piekarnia Wrocław, ul. Krzywoustego 310a, 51-312 Wrocław

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać zgłoszenie na adres: stowarzyszenie.update@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 listopada 2020 r.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, spotkanie odbędzie się z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa:
– przy wejściu każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Przy temperaturze powyżej 37,5 C uczestnik/uczestniczka nie zostanie wpuszczony na zajęcia.
– na zajęciach wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązują maski, maseczki, przyłbice lub część odzieży zasłaniające usta i nos.
– przy wejściu oraz na sali przez cały czas trwania zajęć dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.
– podczas każdej przerwy oraz w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwoli) sala będzie wietrzona.
– Prosimy, aby osoby pod wpływem jakiejkolwiek infekcji zostały w domu i nie przychodziły na zajęcia. W tej sytuacji prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Wrocław – otwarte miasto dialogu” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

——————————————————————————————–

Wroclaw. Let’s get to know each other. A cross-cultural meeting with Andrea, a Wroclaw citizen of Hungarian origin.

2020 has brought many surprises, both negative and positive to the global society . First of all, it has imposed many restrictions on the societies that affect the daily functioning of people regardless of their origin, gender or social and professional status. During the next meeting of the „Let’s get to know each other” series we would like to take you with us to Hungary, known for its magical landscapes, natural wealth and cultural diversity. In the 70s, our relatives loved this country and despite the fact that many years have passed since than as Poles we still consider the Magyar language to be one of the most difficult to learn.

Are there really many social and economic changes happening all over the world this year? What cultural differences exist between Poland and Hungary? Is the education, health and legal system different from the ones we have in Poland? What shall we do to live happily abroad and fulfill ourselves? Do you want to know how life looks like in Hungary nowadays?

For all answers to these and other questions we invite you to a cross-cultural meeting with Andrea from Hungary, who will talk about the laws, tradition, culture and today’s Hungary, as well as her life as an expat in Poland.

DATE: November 20th, 2020 (Friday)
HOUR: 3 p.m. – 6 p.m. (15:00-18:00)
PLACE/VENUE: Stara Piekarnia Wrocławstreet Krzywoustego 310a, 51-312 Wrocław
To participate in the meeting, please send your application to the following address: stowarzyszenie.update@gmail.com
Your application must include the name, surname, telephone number, and e-mail address. 

The deadline for applications is November 17, 2020.

Participation in the meeting is free of charge.

Due to the current epidemic situation, the meeting will be held with the following safety rules:
– at the entrance, each person’s temperature will be measured. At temperatures above 37.5 C, the participant will not be able to take part in the meeting,
– during the meeting, all participants are obligated to wear masks, visors,or some clothing covering their mouth and nose,
– hand disinfectant will be available at the entrance and in the venue throughout the duration of the meeting,
– during each break and during the meeting (if weather permits), the room will be aired,
– a participant with any kind of infection is requested to stay home and not coming to the meeting. In such cases, please inform us immediately.

The meeting is organized as part of the project „Wrocław – an open city of dialogue” co-financed from the budget of the Municipality of Wrocław under the Program „Wrocław Strategy for Intercultural Dialogue 2018-2022”.

Detailed information:
Radoslaw Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

THE NUMBER OF SEATS IS LIMITED!


Skip to content