DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-11-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-11-07
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Radosław Bednarski
 • e-mail: stowarzyszenie.update@gmail.com
 • nr telefonu: +48 693 145 674

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Stowarzyszenie przy realizacji działań zapewnia dostępność architektoniczną osobom o ograniczonej mobilności na podstawie wcześniejszego zgłoszenia potrzeb. Formularze zgłoszeniowe na poszczególne działania zawierają możliwość zgłoszenia specjalnej potrzeby dostępności i Stowarzyszenie na tenże wniosek taką dostępność zapewnia.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Parking szkoły znajduje się za budynkiem głównym.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Trwają prace aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skip to content