2017 – DIALOG MIĘDZYKULTUROWY FUNDAMENTEM ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czas trwania: 01.05.2017 – 31.12.2017

Budżet projektu:
28 925,00 zł, w tym:
dotacja: 10 100 zł (RCWIP: 6 000 zł; UP-DATE: 4 100 zł)
finansowy wkład własny: 800 zł (po stronie RCWIP)
osobowy wkład własny: 18 025 zł (RCWIP: 14 825 zł; UP-DATE: 3 200 zł)

Źródło finansowania:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości wśród co najmniej 250 mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących grup dyskryminowanych za pomocą metody „Żywa Biblioteka” w okresie 1 maja – 31 grudnia 2017 r.

Zrealizowane działania:
1. Zostało zorganizowanych na Dolnym Śląsku sześć wydarzeń pt. Żywa Biblioteka/Human Library:
– Wałbrzych 12 maja 2017 r. (wydarzenie trwało 8 godzin, wzięło w nim udział 75 uczestników i 19 Żywych Książek które zostały wypożyczone łącznie 115 razy).
– Wałbrzych 20 i 21 października 2017 r. (wydarzenie trwało 12 godzin, wzięło w nim udział 144 uczestników i 19 Żywych Książek, które zostały wypożyczone łącznie 144 razy).
– Wrocław 9 grudnia 2017 r. (wydarzenie trwało 6 godzin, wzięło w nim udział 140 uczestników i 23 Żywe Książki które zostały wypożyczone łącznie 167 razy).
– Wrocław 9 i 10 czerwca 2017 r. (wydarzenie trwało 16 godzin, wzięło w nim udział 270 uczestników i 28 Żywych Książek, które zostały wypożyczone łącznie 300 razy).
– Oleśnica 17 listopada 2017 r. (wydarzenie trwało 6 godzin, wzięło w nim udział 89 uczestników i 14 Żywych Książek które zostały wypożyczone łącznie 89 razy).
– Jawor 7 października 2017 r. (wydarzenie trwało 4 godzin, wzięło w nim udział 10 uczestników i 11 Żywych Książek, które zostały wypożyczone łącznie 24 razy).
Wśród Żywych Książek, z którymi mógł porozmawiać każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego znalazły się m.in.: Ateista, Były Więzień, Cyganka, Gej, Hazardzista, Imigrantka, Ksiądz, Lesbijka, Mama dziecka z autyzmem, Mama geja, Mama dziecka niepełnosprawnego, Muzułmanin, Muzułmanka, Niemiec, Osoba chorująca psychicznie, Osoba na wózku, Osoba z depresją
i zaburzeniami lękowymi, Osoba niepełnosprawna, Osoba HIV+, Para Lesbijska, Patriotka, Policjantka, Protestant, Trzeźwy Alkoholik, Organizator/ka Żywej Biblioteki, Rosjanka, Syryjczyk, Trzeźwa Alkoholiczka, Trzeźwy Alkoholik, Uchodźczyni, Ukrainiec, Ukrainka, Wolontariusz oraz Żyd. Wszystkim uczestnikom wydarzenia został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: karty czytelnika, koszulki z nadrukiem „Bibliotekarz”, „Bibliotekarka” oraz „Książka”, Katalogi z prologami Żywych Książek oraz ankiety ewaluacyjne dla Czytelników oraz Żywych Książek. Książkom spoza miejsca realizacji poszczególnych wydarzeń zostały zwrócone koszty noclegu i dojazdu na wydarzenie.

2. Zostały zorganizowane na terenie województwa dolnośląskiego 3 warsztaty kompetencji międzykulturowych dla 58 mieszkańców Dolnego Śląska:
– Oleśnica 17 listopada 2017 r. – 18 uczestników (warsztat „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja” dla młodzieży)
– Wrocław 18 listopada 2017 r. – 21 uczestników (warsztat „Poznaj nieznane: Islam – religia, kultura, społeczeństwo” dla mieszkańców województwa dolnośląskiego)
– Wałbrzych 7 grudnia 2017 r. – 19 uczestników (warsztat „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja” dla młodzieży)
Zakres tematyczny warsztatów to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Zajęcia odbywały interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów został zapewniony poczęstunek oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Warsztaty były prowadzony przez dwóch doświadczonych trenerów.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2017 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 786 (zakładano co najmniej 350) mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do:
– uwrażliwienia młodzieży na przejawy nietolerancji, nienawiści i przemocy (w tym przemocy rówieśniczej),
– uwrażliwienia społeczności Dolnego Śląska na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści,
– budowania w społeczności Dolnego Śląska postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości,
– zwiększenia wiedzy mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat stereotypów, uprzedzeń
i dyskryminacji,
– podniesienia świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat grup dyskryminowanych,
– promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich,
– upowszechniania wśród mieszkańców Dolnego Śląska zasad wolności i praw człowieka.

Rezultaty twarde:
– liczba zorganizowanych wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 6 (zakładano co najmniej 5)
– liczba dni wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 7 (zakładano co najmniej 5)
– liczba godzin wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 52 (zakładano co najmniej 25)
– liczba uczestników wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 728 (zakładano co najmniej 250)
– liczba Żywych Książek podczas wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 114 (zakładano co najmniej 50)
– liczba wypożyczeń (rozmów) Żywych Książek przez uczestników wydarzeń – 839 (zakładano co najmniej 250)
– liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba dni warsztatów kompetencji międzykulturowych – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba godzin warsztatów kompetencji międzykulturowych – 24 (zakładano co najmniej 24)
– liczba uczestników warsztatów kompetencji międzykulturowych – 58 (zakładano co najmniej 45)

Skip to content