INKLUZYWNY DOLNY ŚLĄSK – KOMPLEKSOWE WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LGBT+

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.09.2023.

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne lokalnych społeczności Dolnego Śląska, w tym osób ze społeczności LGBT+, młodzieży i ich otoczenia.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  • powstanie Funduszu Wsparcia Psychologicznego umożliwiającego co najmniej 20 osobom LGBT+ znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju oraz wsparcie psychologiczne i coachingowe;
  • przeprowadzenie dla co najmniej 150 osób powyżej 13 r. życia uczących się w szkołach i innych placówkach oświatowych 10 warsztatów z zakresu edukacji seksualnej;
  • przygotowanie co najmniej 210 rodziców, prawnych opiekunów oraz nauczycieli/ek do prowadzenia rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat ich seksualności i rozwoju psychoseksualnego z uwzględnieniem aspektów dot. społeczności LGBT+;
  • przygotowanie co najmniej 90 przedstawicieli/ek NGO, JST i przedsiębiorstw do skutecznego reagowania na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści oraz tworzenia przyjaznego i inkluzywnego miejsca pracy;
  • umożliwienie co najmniej 30 osobom ze społeczności LGBT+ i ich rodzinom wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń związanych z codziennym funkcjonowaniem społeczności LGBT+.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia młodzieży, osób LGBT+ i ich otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskich miejscowości poniżej 100 tys. mieszk.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach projektu:

Wartość całkowita projektu: 102 476,00 EUR
Przyznana dotacja: 102 476,00 EUR
Finansowy wkład własny: 0,00 EUR
Osobowy wkład własny: 0,00 EUR

Skip to content