Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2020.

Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta i rozwijanie praktyk uczestnictwa w kulturze, włączając realizację działań kulturalnych osoby zagrożone wykluczeniami. Ponadto celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom miasta poznania i integracji z mieszkającymi we Wrocławiu przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Realizację czwartej edycji Dyskusyjnego Klubu Filmowego “Oblicza Różnorodności” – cyklu 8 bezpłatnych i otwartych seansów filmowych prezentujących filmy fabularne i dokumentalne dotykające różnych problemów społecznych w obszarze uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia. Projekcje będą połączone z moderowaną dyskusją dot. poruszanych w filmie kwestii. W spotkaniu i dyskusji weźmie również udział zaproszony gość – przedstawiciel grupy społecznej, której dotyczyć będzie temat danego filmu.
  2. Realizację cyklu 8 bezpłatnych i otwartych warsztatów Rękodzieła Tradycji Kultur prowadzonych przez przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych oraz ekspertów-znawców poszczególnych dziedzin kultury.
  3. Opiekę merytoryczną animatora kultury dialogu, którego zadaniem będzie łączenie kultury polskiej z kulturą reprezentowaną przez mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe oraz zapewnienie większego dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na ich sytuację społeczną poprzez dostosowanie kanałów komunikacji do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 200 mieszkańców Wrocławia na temat tradycji i kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie zaangażowania przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w działalność kulturalną i społeczną na rzecz Wrocławia. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia liczby działań rozwijających ofertę kulturalną miasta i sprzyjających większemu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych osób z grup zagrożonych wykluczeniami (w szczególności migrantów). Dzięki realizacji projektu zwiększy się również dostęp do wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców z wrocławskich osiedli oddalonych od centrum miasta a uwzględniających potrzeby środowisk lokalnych, w których funkcjonują. Dzięki działaniom projektowym mieszkańcy będą mieli okazję rozwinąć swoje zainteresowania i kreatywność podczas tworzenia wyrobów rękodzielniczych oraz poznać rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.
Realizowany projekt wpisuje się w cele strategiczne określone w dokumencie Kultura – Obecna! zgodnie z zarządzeniem nr 10012/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. Przede wszystkim są to działania na rzecz poszerzania praktyk uczestnictwa i rozszerzanie oferty kulturalnej zwłaszcza w sferze kultury żywej oraz rozwijania miejskiej oferty spędzania czasu wolnego o rozwiązania sprzyjające praktykom uczestnictwa w kulturze.

Wartość całkowita projektu: 25 130,00 zł
Przyznana dotacja: 25 000,00 zł
Finansowy wkład własny: 130,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł