2019 – KULTURA W SŁUŻBIE DIALOGU

Czas trwania: 01.05.2019 – 31.12.2019

Budżet projektu:
28 241,70 zł, w tym:
– dotacja: 24 741,70 zł
– finansowy wkład własny: 0 zł
– osobowy wkład własny: 3 500 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 280 mieszkańców Wrocławia na temat wielokulturowości, tolerancji i praw człowieka w okresie 1 maja – 31 grudnia 2019 r.

Zrealizowane działania:
1. Odbyło się 8 spotkań dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w ramach których zaprezentowane zostały filmy fabularne i dokumentalne o tematyce równości, różnorodności, uprzedzeń i wykluczenia. Spotkania odbywały się średnio raz w miesiącu. Projekcje filmów dotykających różnych problemów społecznych były połączone z moderowaną dyskusją na tematy poruszone w filmie. Uczestnikom spotkań zapewniony został poczęstunek.
Odbyły się wszystkie projekcje zaplanowane w Ofercie wg następującego harmonogramu:
1. 27.06.2019 – W Jego Oczach (2014) – Infopunkt Łokietka (Nadodrze) – 19 osób.
2. 19.07.2019 – Taniec pustyni (2014) – Stara Piekarnia (Psie Pole) – 17 osób.
3. 24.08.2019 – Carte Blanche (2015) – Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej (Ołbin) – 18 osób.
4. 20.09.2019 – Służące (2011) – Centrum Kultury Zamek (Leśnica) – 21 osób.
5. 19.10.2019 – Papusza (2013) – Centrum Historii Zajezdnia (Grabiszyn) – 18 osób.
6. 07.11.2019 – Zwycięzca (2016) – Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej (Swojczyce) – 29 osób.
7. 20.11.2019 – Cud Purymowy (2000) – Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej (Brochów) – 18 osób.
8. 10.12.2019 – Green Book (2018) – Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna (Nowy Dwór) – 25 osób.
Wszystkie projekcje odbyły się poza ścisłym centrum miasta tj. poza obrębem osiedla Stare Miasto zgodnie z Ofertą.

2. Odbył się cykl 4 warsztatów artystycznych z różnych dziedzin kultury. Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zamieszkujących Wrocław. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione niezbędne materiały do prowadzenia zajęć i poczęstunek. Zgodnie z Ofertą odbyły się 3 spośród 4 zaplanowanych warsztatów. Z powodu braku możliwości zorganizowania warsztatu z Witrażu oraz gruzińskiej kołysanki (brak wolnych terminów u wszystkich dostępnych prowadzących) odbył się dodatkowy warsztat z innego tematu. Wszystkie warsztaty odbyły się w ramach jednodniowego cyklu Wrocławski Dzień Tradycji Kultur, który odbył sie 18 października 2019 r. w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju (było to jedyne miejsce zdolne pomieścić takie wydarzenie w tym czasie i bezpłatnie). Decyzja o skumulowaniu warsztatów w jedno wydarzenie była podyktowana głosami zarówno prowadzących jak i uczestników, dla których idea większego wydarzenia kulturalnego jest dużo bardziej atrakcyjna niż pojedynczych warsztatów.
W ramach zadania odbyły się następujące warsztaty opisane w Ofercie:
1. WARSZTATY KALIGRAFII CHIŃSKIEJ – 19 osób
2. WARSZTATY MARMORYZACJI PAPIERU (EBRU) – 25 osób
3. WARSZTATY GRY NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH – 11 osób
Dodatkowo odbył się warsztat:
4. OBRAZ RODZINY W RÓŻNYCH KULTURACH – 11 osób

3. Zostało zorganizowane 7 września 2019 r. na terenie Wrocławia jednodniowe wydarzenie pt. Ulice Dialogu. Ulice Dialogu to projekt, którego celem było budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Polegał on na organizacji wydarzenia, podczas którego przedstawiciele zamieszkujących Wrocław różnych mniejszości m.in. narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do osobistej rozmowy. Podczas tej rozmowy wrocławianie poprzez osobisty kontakt będą mieli okazję poznać zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości oraz zweryfikować z rzeczywistością funkcjonujące na temat konkretnych grup społecznych stereotypy i uprzedzenia. Idea projektu opiera się na ogólnoświatowej metodzie edukacji o prawach człowieka, której zadaniem jest zmiana postawy społecznej wobec grup zagrożonych uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem, jaką jest Żywa Biblioteka.
Pierwsza edycja projektu została zrealizowana we współpracy z Kocią Kawiarnią KOTON mieszczącą się przy ul. Igielnej 41 na terenie kawiarni oraz skweru spacerowego w ciągu ul. Kuźniczej 17-22. W wydarzeniu wzięło udział 10 Liderów Dialogu z Ukrainy, Turcji, Kenii, Tajwanu, Brazylii, Hondurasu, Syrii, Algierii oraz społeczności romskiej.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzenia zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, czapki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp.

4. Został zorganizowany 14 grudnia 2019 r. w Ośrodku Działań Artystycznych FIRLEJ Koncert „International Christmas Concert”, w którym wystąpili mieszkający we Wrocławiu artyści pochodzący z Włoch. Celem koncertu było zaprezentowanie mieszkańcom miasta dorobku kulturalnego zamieszkujących miasto mniejszości. W koncercie wzięło udział ponad 50 osób. Uczestnikom koncertu zapewniony został poczęstunek.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2019 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 315 mieszkańców Wrocławia (planowano co najmniej 280) na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu było zwiększenie zaangażowania przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w działalność kulturalną i społeczną na rzecz Wrocławia. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się również świadomość wrocławian na temat skutków stosowania języka nienawiści a mieszkańcy miasta zaczęli zwracać większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do promowania i upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia postaw obywatelskich, zasad wolności i praw człowieka. Dodatkowo mieszkańcy miasta poznali rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultaty liczbowe:
– liczba przeprowadzonych spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” – 8 (planowano co najmniej 8)
– liczba uczestników Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” – 165 (planowano co najmniej 160)
– liczba otwartych warsztatów Abecadło Rozwoju – 4 (planowano co najmniej 4)
– liczba godzin otwartych warsztatów Abecadło Rozwoju – 16 (planowano co najmniej 16)
– liczba powtarzających się uczestników otwartych warsztatów Abecadło Rozwoju – 66 (planowano co najmniej 40)
– liczba zorganizowanych wydarzeń Ulice Dialogu – 1 (planowano co najmniej 1)
– liczba uczestników wydarzenia Ulice Dialogu – 34 (planowano co najmniej 30)
– liczba zorganizowanych koncertów wielokulturowych – 1 (planowano co najmniej 1)
– liczba powtarzających się uczestników koncertów wielokulturowych – 50 (planowano co najmniej 50)

Skip to content