2021 – MIĘDZYKULTUROWE RYTMY WROCŁAWIA

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 31.12.2021.

Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Wrocławia poprzez organizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Wrocławia, wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych zapewniających wzrost uczestnictwa w kulturze oraz kreowanie Wrocławia jako ważnego ośrodka życia kulturalnego. Ponadto celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom miasta poznania i integracji z mieszkającymi we Wrocławiu przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych poprzez realizację działań aktywnie włączających ich w realizację działań kulturalnych.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Realizację 7 tematycznych warsztatów artystycznych „Międzykulturowe Rytmy Wrocławia” (taniec, instrumenty muzyczne, sztuka ebru, kaligrafia, teatr/drama, fotografia i literatura (bajki i legendy)) prowadzonych przez przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych lub przez polskich trenerów/rki, ale zawierających elementy kultury i tradycji zamieszkujących Wrocław mniejszości.
  2. Organizację drugiej edycji Wrocławskiego Dnia Tradycji Kultur – wydarzenia, podczas którego przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych oraz zaproszeni goście zaprezentują mieszkańcom różnorodność kultur i tradycje rodzime przyjezdnych mieszkańców Wrocławia.
  3. Opiekę merytoryczną animatora kultury, którego zadaniem będzie łączenie kultury polskiej z kulturą reprezentowaną przez mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe oraz zapewnienie większego dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na ich sytuację społeczną poprzez dostosowanie kanałów komunikacji do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 160 mieszkańców Wrocławia na temat tradycji i kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie zaangażowania przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w działalność kulturalną i społeczną na rzecz Wrocławia. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia liczby działań rozwijających ofertę kulturalną miasta i sprzyjających większemu uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych osób z grup zagrożonych wykluczeniami (w szczególności migrantów). Dzięki realizacji projektu zwiększy się również dostęp do wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców z wrocławskich osiedli oddalonych od centrum miasta a uwzględniających potrzeby środowisk lokalnych, w których funkcjonują. Dzięki działaniom projektowym mieszkańcy będą mieli okazję rozwinąć swoje zainteresowania i kreatywność podczas warsztatów artystycznych oraz poznać rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Realizowany projekt wpisuje się w cele strategiczne określone w dokumencie Kultura – Obecna! zgodnie z zarządzeniem nr 10012/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. Przede wszystkim są to działania na rzecz poszerzania praktyk uczestnictwa i rozszerzanie oferty kulturalnej zwłaszcza w sferze kultury żywej oraz rozwijania miejskiej oferty spędzania czasu wolnego o rozwiązania sprzyjające praktykom uczestnictwa w kulturze.

Wartość całkowita projektu: 25 790,00 zł
Przyznana dotacja: 25 000,00 zł
Finansowy wkład własny: 790,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł

Skip to content