2018 – WIOSNA Z ŻYWĄ BIBLIOTEKĄ W WAŁBRZYCHU

Projekt realizowany przez członków Stowarzyszenia tworzących grupę nieformalną Liderzy Tolerancji w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty.

Czas trwania: 01.04.2018 – 30.06.2018

Budżet projektu:
5 000,00 zł, w tym:
dotacja: 5 000 zł

Źródło finansowania:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskie Małe Granty
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji; uwrażliwienie społeczeństwa na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści; budowanie w społecznościach lokalnych postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; podniesienie świadomości społeczeństwa na temat grup dyskryminowanych; promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców postaw obywatelskich oraz upowszechnianie wśród mieszkańców zasad wolności i praw człowieka.

Zrealizowane działania:
1. Odbyły się dwie Żywe Biblioteki w Wałbrzychu:
– 17-18 maja 2018 w Zespole Szkół Politechnicznych 'Energetyk’ – czas trwania 16h, Liczba czytelników – 120, liczba wypożyczeń – 141, liczba Żywych Książek – 23.
– 9 czerwca 2018 w Galerii Victoria w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek – czas trwania 4h, Liczba Czytelników – 19, Liczba wypożyczeń – 23, Liczba Żywych Książek – 14.
Wszystkim uczestnikom wydarzeń został zapewniony poczęstunek a Żywym Książkom i wolontariuszom pracującym przy organizacji wydarzeń ciepły posiłek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, koszulki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp.

2. Został zorganizowany otwarty pokaz filmu pt. Żywa Biblioteka’. Jest to film dokumentalny nakręcony we Wrocławiu w ramach projektu Europa Transit realizowanego przez San Sebastian – Europejską Stolicę Kultury 2016. Mimo, że pierwotnie planowano dwa pokazy filmu, ostatecznie zdecydowaliśmy zrobić jeden pokaz dla większej liczby osób. Było to związane m.in. z miejscem realizacji drugiej Żywej Biblioteki i brakiem możliwości zorganizowania w tym miejscu pokazu filmu. Pokaz filmu był bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. W pokazie wzięło udział 40 osób.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców Wałbrzycha i okolic na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do uwrażliwienia społeczności Wałbrzycha i okolic na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści, budowania w społeczności Wałbrzycha i okolic postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, zwiększenia wiedzy mieszkańców Wałbrzycha i okolic na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, podniesienia świadomości mieszkańców Wałbrzycha i okolic na temat grup dyskryminowanych, promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, upowszechniania wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic zasad wolności i praw człowieka. Na poziom osiągnięcia wskazanych rezultatów jasno wskazują ankiety ewaluacyjne wypełniane przez Czytelników po każdej rozmowie z Żywą Książką oraz na zakończenie udziału w Żywej Bibliotece.

Rezultaty twarde:
– Liczba zorganizowanych Żywych Bibliotek – 2 (planowano 2)
– Liczba dni Żywych Bibliotek – 3 (planowano 3)
– Liczba Żywych Książek biorących udział w Żywych Bibliotekach – 37 (planowano 20)
– Liczba Czytelników korzystających z Żywych Bibliotek – 139 (planowano 150)
– Liczba wypożyczeń Żywych Książek podczas Żywych Bibliotek – 164 (planowano 150)

Skip to content