2018 – WROCŁAW – WIELOKULTUROWE MIASTO SPOTKAŃ

Czas trwania: 01.05.2018 – 31.07.2018

Budżet projektu:
10 000,00 zł, w tym:
dotacja: 10 000 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław – Program Mikrogranty NGO
– Środki własne

Cel główny:
Celami projektu były: – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. – uwrażliwienie społeczeństwa na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści, – budowanie w społecznościach lokalnych postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, – podniesienie świadomości społeczeństwa na temat grup dyskryminowanych, – promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców postaw obywatelskich, – upowszechnianie wśród mieszkańców zasad wolności i praw człowieka.

Zrealizowane działania:
1. Zostały zorganizowane na terenie Wrocławia warsztaty kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Wrocławia (3 warsztaty jednodniowe, co najmniej 8 godzin lekcyjnych/warsztat):
– 30.06.2018 – Poznaj nieznane. Islam – religia, kultura społeczeństwo – 10 osób
– 07.07.2018 – Poznaj nieznane. Homo, hetero… czyli o seksualności słów kilka – 11 osób
– 14.07.2018 – Poznaj nieznane. HIV/AIDS i STI – instrukcja obsługi – 9 osób.
Zakres tematyczny warsztatów obejmował m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie
w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów został zapewniony poczęstunek oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów.

2. Odbyło się 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w ramach których zaprezentowane zostały filmy fabularne o tematyce równości, różnorodności, uprzedzeń i wykluczenia:
– 06.06.2018 Film 'Warto samemu wiązać buty’ – Stara Piekarnia (Psie Pole) – 14 uczestników
– 21.06.2018 Film 'Uznany za fundamentalistę’ – Mediateka – 13 uczestników
– 04.07.2018 Film 'Modlitwy za Bobby’ego’ – Centrum Sektor 3 – 23 uczestników
– 11.07.2018 Film 'Ukryte działania’ – Barbara – 26 uczestników
– 18.07.2018 Film 'Fanatyk’ – Centrum Historii Zajezdnia – 23 uczestników
– 25.07.2018 Film 'Dumni i wściekli’ – Klub pod Kolumnami – 11 uczestników
Projekcje filmów dotykających różnych problemów społecznych były połączone z moderowaną dyskusją na tematy poruszone w filmie. Uczestnikom spotkań zapewniony został poczęstunek.

3. Został zorganizowany 23 czerwca 2018 r. na Wyspie Słodowej Piknik Wielokulturowy. Piknik odbył się we współpracy z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, Stowarzyszeniem Diversja i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach Festiwalu 'Kalejdoskop Kultur 2018′. Dzięki tej współpracy Wyspę Słodową odwiedziło tego dnia kilkaset osób. Spotkanie było otwarte dla wszystkich mieszkańców. Podczas Pikniku została także zorganizowana dla wszystkich odwiedzających plenerowa edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego 'Żywa Biblioteka’, podczas której 23 Żywe Książki reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe zamieszkujące Wrocław rozmawiały z wszystkimi chętnymi Wrocławianami. Uczestnikom Pikniku został zapewniony poczęstunek. Dla szerszego rozpropagowania idei Pikniku został przygotowany specjalny pakiet materiałów promocyjnych do dystrybucji w przestrzeni miejskiej oraz lokalnych mediach. W ramach Pikniku została zorganizowana dla mieszkańców Gra Miejska 'Międzykulturowe Dziedzictwo Wrocławia’, której celem było aktywizacja i integracja mieszkańców oraz zdobycie wiedzy na temat historii, tradycji i walorów wielokulturowych Wrocławia. W grze miejskiej wzięły udział 4 pięcioosobowe zespoły. Gra Miejska zakończyła się wspólnym podsumowaniem, podczas którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za udział w Grze. Do prawidłowego przygotowania Gry został zakupiony komplet niezbędnych materiałów. Uczestnicy otrzymali poczęstunek na czas Gry. Szacujemy, że podczas Pikniku Wyspę Słodową odwiedziło ponad 300 osób.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do: – uwrażliwienia społeczności Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści, – budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, – zwiększenia wiedzy mieszkańców Wrocławia na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, – podniesienia świadomości mieszkańców Wrocławia na temat grup dyskryminowanych, – promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, – upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia zasad wolności i praw człowieka.

Warsztaty kompetencji międzykulturowych – 3 warsztaty, 3 dni, 24h lekcyjne, 30 uczestników (zakładano co najmniej 45 osób); – Dyskusyjny Klub Filmowy – 6 spotkań, 110 uczestników (zakładano co najmniej 150 osób); – Piknik Wielokulturowy – 1 piknik, co najmniej 300 osób odwiedzających (zakładano co najmniej 75 osób), w tym Gra Miejska – 20 osób (zakładano co najmniej 25 osób); – Liczba osób z organizacji zaangażowanych w realizację projektu – 4 osoby

Skip to content