2018 – WROCŁAWSKIE OBLICZA PATRIOTYZMU

Czas trwania: 01.08.2018 – 31.12.2018

Budżet projektu:
13 600,00 zł, w tym:
dotacja: 10 000 zł
finansowy wkład własny: 100 zł
osobowy wkład własny: 3 500 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wśród co najmniej 45 mieszkańców Wrocławia rzetelnej wiedzy na temat patriotyzmu i postaw tożsamości narodowej opartej na dialogu międzykulturowym i szacunku dla wielokulturowości w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r.

Zrealizowane działania:
1. W ramach zadania została opracowana i zaprezentowana w przestrzeni internetowej na stronie www.update.org.pl wystawa „Oblicza Patriotyzmu”. Wystawa prezentuje sylwetki 28 osób pochodzących z różnych narodów, wyznań, kultur i mniejszości zasłużonych w walce o niepodległość Polski na przestrzeni wieków. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat osób wywodzących się z różnych narodów, wyznań, kultur i mniejszości szczególnie zasłużonych w walce o niepodległość Polski. Wystawa w postaci slajdów została opracowana graficznie przez doświadczonego grafika i zamieszczona w ogólnodostępnym serwisie internetowym z możliwością bezpłatnego pobrania i wykorzystania do celów edukacyjnych.

2. Została zorganizowana 9 listopada 2018 r. na terenie Wrocławia Gra Miejska „100 twarzy Wrocławia na 100 lecie Niepodległości Polski”. W Grze wzięło udział 26 uczestników podzielonych na 6 zespołów. Celem Gry było zapoznanie uczestników z wybitnymi postaciami zamieszkującymi Wrocław na przestrzeni wieków, którzy zasłużyli się dla wielokulturowego rozwoju miasta. Gra odbyła się przy okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Edukacyjne gry terenowe stanowią innowacyjną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystując możliwości jakie daje połączenie różnorodnych metod edukacyjnych z tradycyjną formą harcerskich podchodów. Zadaniem uczestników było odnalezienie na terenie objętym grą charakterystycznych dla danego tematu miejsc. Zostały wyznaczone dla uczestników przystanki podczas których będą wykonywać specjalne zadania. Gra Miejska zakończyła się wspólnym podsumowaniem, podczas którego zostały wręczone upominki i wyróżnienia za udział w Grze. Do prawidłowego przygotowania Gry został zakupiony komplet niezbędnych materiałów (np. mapki, instrukcje, materiały biurowe). W organizację zadań zostali również włączeni wolontariusze z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Dla szerszego rozpropagowania idei Gra Miejska była promowana w lokalnych mediach. Za przygotowanie Gry byli odpowiedzialni koordynator merytoryczny oraz terenowy, których zadaniem było opracowanie scenariuszy Gry, przygotowanie przystanków, opracowanie wizualizacji Gry oraz bieżące zarządzanie przebiegiem Gry. Uczestnicy Gry otrzymali prowiant na czas trwania gry oraz ubezpieczenie NNW w trakcie trwania Gry Miejskiej. Ponadto scenariusz przeprowadzonej Gry Miejskiej został udostępniony na stronie internetowej www.up-date.org.pl do szerszego wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów.

3. Został opracowany autorski scenariusz zajęć dla uczniów wrocławskich szkół z zakresu edukacji patriotycznej opartej na dialogu międzykulturowym i budowaniu szacunku dla innych narodów, kultur, wyznań i mniejszości. Celem zadania było przygotowanie innowacyjnego zestawu materiałów edukacyjno-informacyjnych promujących postawy społeczne w duchu patriotyzmu opartego na solidarności, aktywności i odpowiedzialności społecznej, współpracy, pojednaniu, szacunku dla innych narodów i kultur – ze wskazaniem autorytetów życia społecznego oraz dokumentów źródłowych. Do scenariusza został opracowany i wydrukowany zestaw 12 plansz edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach. Scenariusz i zawartość merytoryczna plansz edukacyjnych zostały opracowane przez specjalistę w dziedzinie edukacji i wychowania oraz trenera edukacji formalnej i pozaformalnej. Gotowy scenariusz wraz z zestawem narzędzi został skonsultowany z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli podczas osobistego spotkania.
Dodatkowo został zorganizowany pilotażowy warsztat dla nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół w celu przetestowania opracowanego scenariusza zajęć wraz z wykorzystaniem zestawu narzędzi i plansz edukacyjnych. Warsztat był jednodniowy i trwał 8h lekcyjnych. Do udziału w warsztacie zgłosiło się 25 nauczycieli i nauczycielek z wrocławskich szkół. W toku rekrutacji ostatecznie swój udział potwierdziło drogą meilową 22 uczestników. Ostatecznie z niewiadomych przyczyn 6 osób nie pojawiło się na warsztacie. Jedna osoba w dniu warsztatów poinformowała meilowo, że z powodu choroby dziecka się nie pojawi. Uczestnikom warsztatu zostały zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe i catering. Warsztat był prowadzony przez doświadczonego trenera. Po zakończeniu udziału w projekcie nauczyciele mogą bezpłatnie wypożyczać komplet narzędzi powstałych w ramach projektu w celu wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Dzięki realizacji projektu uległa wzmocnieniu tożsamość narodowa i patriotyczna mieszkańców Wrocławia oparta na dialogu, szacunku, otwartości i solidarności wobec różnych narodów i kultur. Dzięki powstałym w ramach projektu materiałom nauczyciele wrocławskich szkół zyskali innowacyjny zestaw narzędzi do prowadzenia edukacji obywatelskiej i patriotycznej uwzględniającej aspekty wielokulturowe. Mieszkańcy Wrocławia dzięki udziałowi w projekcie poznali sylwetki osób pochodzących z różnych narodów, wyznań, kultur i mniejszości zasłużonych w walce o niepodległość Polski oraz rozwój Wrocławia jako wielokulturowego miasta szacunku. Realizacja projektu uświadomiła mieszkańcom Wrocławia istotę patriotyzmu narodowego i lokalnego jako współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i społeczną. Dzięki realizacji projektu powstały trwałe materiały dydaktyczne takie jak wystawa i scenariusz zajęć wraz z zestawem plansz edukacyjnych, które mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów prowadzących we Wrocławiu edukację patriotyczną i obywatelską opartą na szacunku dla wielokulturowości. Zleceniobiorca otrzymał już zapytania od wrocławskich szkół o możliwość wypożyczenia powstałych w ramach projektu plansz edukacyjnych. Obecnie trwa ustalanie harmonogramu i zasad wypożyczeń plansz edukacyjnych.

Rezultaty twarde i produkty
– liczba zaprezentowanych w przestrzeni internetowej wystaw „Oblicza Patriotyzmu” – 1 (planowano 1)
– liczba zorganizowanych Gier Miejskich z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 1 (planowano 1)
– liczba uczestników Gry Miejskiej – 26 (planowano co najmniej 25)
– liczba opracowanych scenariuszy zajęć dot. edukacji patriotycznej – 1 (planowano 1)
– liczba przeprowadzonych warsztatów pilotażowych z wykorzystaniem opracowanego scenariusza – 1 (planowano co najmniej 1)
– liczba godzin warsztatów pilotażowych z wykorzystaniem opracowanego scenariusza – 8 (planowano co najmniej 6h lekcyjnych)
– liczba nauczycieli uczestniczących w warsztacie pilotażowym z wykorzystaniem scenariusza zajęć – 14 (planowano co najmniej 20)
– liczba wydrukowanych zestawów plansz edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć – 1 zestaw 12 plansz (planowano co najmniej 1)
– liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu – uczniów Technikum nr 15 we Wrocławiu – 5

Skip to content