2020/2021 – ŻYWA BIBLIOTEKA – NOWA PERSPEKTYWA ROZWOJU

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Okres realizacja projektu: 1.02.2020 – 15.12.2021

Celem głównym projektu jest zwiększenie skali oddziaływania Żywych Bibliotek poprzez dotarcie do nowych miejsc i środowisk.

Planujemy w ramach inicjatywy:

  1. zorganizować dla 15 kandydatów/ek na nowych Organizatorów Żywych Bibliotek 2-dniowe szkolenie na temat zasad organizowania Żywej Biblioteki wraz z elementami treningu antydyskryminacyjnego. Uczestnicy/czki pochodzić będą z całej Polski, jednak priorytet w dostępie do szkolenia będą miały osoby z małych miejscowości do 25 tys. mieszk. Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawiciela/lkę Sieci Żywych Bibliotek w Polsce skupiającej ponad 50 Organizatorów Żywych Bibliotek z całego kraju oraz doświadczonego/ą trenera/kę antydyskryminacyjnego/ą. Celem szkolenia jest zwiększenie skali oddziaływania Żywych Bibliotek poprzez dotarcie do nowych miejsc i środowisk.
  2. zorganizować dla 15 osób pełniących rolę Żywych Książek Trening Rozwoju Osobistego, którego celem będzie podniesienie kompetencji społecznych uczestników/czek. Trening będzie prowadzony przez doświadczonych psychologów i psycholożki specjalizujących się w treningach interpersonalnych oraz prowadzących zajęcia z grupami społecznymi zagrożonymi uprzedzeniami i wykluczeniem. Podczas organizowanych przez nas ŻB Książki wielokrotnie wskazywały na potrzebę zwiększania własnych kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów z Czytelnikami prezentującymi różne świa-topoglądy.
  3. wesprzeć finansowo i merytorycznie organizację 4 ŻB w całej Polsce. Wydarzenia będą organizowane pod okiem doświadczonego animatora/ki. Współpracujący z nami Organizatorzy ŻB za główne przyczyny zaprzestania organizacji ŻB uznają przede wszystkim brak środków finansowych oraz zasobów kadrowych i wsparcia merytorycznego przy organizacji inicjatyw.
  4. zorganizować na Dolnym Śląsku 2 modelowe ŻB w dużym (pow. 50 000 mieszk.), oraz małym (poniżej 50 000 mieszk.) mieście, w celu pokazania specyfiki wydarzeń w poszczególnych miejscach. W modelowych ŻB w roli obserwatorów i wsparcia organizacyjnego wezmą udział uczestnicy szkolenia dla nowych Organizatorów. Zwiększy to ich kompetencje w zakresie organizacji wydarzeń.

Rezultaty projektu:
– Pozyskanie nowych Organizatorów ŻB oraz uwrażliwienie ich na czynniki związane z dyskryminacją. Rezultat zostanie osiągnięty ze szczególnym uwzględnieniem osób z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.
– Podniesienie poziomu kompetencji społecznych wśród osób będących Żywymi Książkami. Rezultat ten jest bardzo ważny z powodu trudności, jakie zgłaszają nam Książki podczas organizowania przez nas kolejnych wydarzeń. Podczas swoich rozmów Żywe Książki opowiadają o swoich prywatnych doświadczeniach, często traumatycznych. Ponadto często przeprowadzają interwencje, zapewniają wsparcie Uczestnikom (młodzieży lub osobom o podobnych problemach) oraz kierują do specjalistów. Rozwój tych kompetencji pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz wzrost poziomu asertywności wśród Książek.
– Zwiększenie liczby organizowanych ŻB w skali kraju oraz poziomu ich efektywności poprzez nabycie specjalistycznych umiejętności i poszerzenie wiedzy dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu dla Organizatorów.

Wartość całkowita projektu: 40 000,00 zł
Przyznana dotacja: 40 000,00 zł
Finansowy wkład własny: 0,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł

Skip to content