2018 – ŻYWE BIBLIOTEKI NA DOLNYM ŚLĄSKU – LOKALNIE

Projekt realizowany przez członków Stowarzyszenia tworzących grupę nieformalną Liderzy Tolerancji Lokalnie w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty.

Czas trwania: 01.10.2018 – 07.12.2018

Budżet projektu:
5 000,00 zł, w tym:
dotacja: 5 000 zł

Źródło finansowania:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskie Małe Granty
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji; uwrażliwienie społeczeństwa na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści; budowanie w społecznościach lokalnych postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; podniesienie świadomości społeczeństwa na temat grup dyskryminowanych; promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców postaw obywatelskich oraz upowszechnianie wśród mieszkańców zasad wolności i praw człowieka.

Zrealizowane działania:
1. Zostały zorganizowane 2 wydarzenia pt. Żywa Biblioteka/Human Library:
– 17 listopada 2018 – Żywa Biblioteka w Kudowie Zdroju – 14 Czytelników
– 23 listopada 2018 – Żywa Biblioteka w Oleśnicy – 131 Czytelników
Wszystkim uczestnikom wydarzeń został zapewniony poczęstunek a Żywym Książkom i wolontariuszom pracującym przy organizacji wydarzeń ciepły posiłek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, koszulki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp.

2. Przed każdą Żywą Biblioteką zostały zorganizowane warsztaty kompetencji międzykulturowych przygotowujące do udziału w Żywej Bibliotece. Warsztaty odbyły się w:
– 17 listopada 2018 w Kudowie Zdroju – 24 uczestników
– 22 listopada 2018 w Oleśnicy – 18 uczestników
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Ostateczny zakres tematyczny został dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia będą się odbywać interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do: – uwrażliwienia społeczności Dolnego Śląska na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści, – budowania w społeczności Dolnego Śląska postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, – zwiększenia wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, – podniesienia świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat grup dyskryminowanych, – promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, – upowszechniania wśród mieszkańców Dolnego Śląska zasad wolności i praw człowieka.

Rezultaty twarde:
– Liczba Żywych Bibliotek zorganizowanych w ramach projektu – 2 (planowano 2)
– Liczba godzin trwania Żywych Bibliotek – 10 (planowano co najmniej 8)
– Liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych zorganizowanych w ramach projektu – 2 (planowano 2)
– Liczba godzin warsztatów kompetencji międzykulturowych – 6 godzin lekcyjnych (planowano co najmniej 6)
– Liczba Czytelników podczas Żywych Bibliotek – 144 osoby (planowano co najmniej 100)
Liczba uczestników warsztatów kompetencji międzykulturowych – 42 osoby (planowano co najmniej 30)
Liczba Żywych Książek biorących udział w Żywych Bibliotekach – 23 osoby (planowano co najmniej 20)

 

Skip to content